Beta Versiyon

Web sitemizi kullanarak çerez politikamızı kabul etmiş olursunuz.    

Gizlilik Kuralları Taraflar

İşbu kişisel verilerin işlenmesi sözleşmesi, Bitenta A.Ş. (bundan sonra BİTENTA olarak anılacaktır) ile www.bitenta.com sitesine (bundan sonra “site” olarak anılacaktır.) üye olan kullanıcı arasında düzenlenmiştir ve kullanım sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Tanımlar
 • Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı.
 • İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi.
 • Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi.
 • Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.
 • Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini.
 • Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi.
 • Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini
 • Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan kişiyi, ifade eder.
Genel İlkeler

BİTENTA, aşağıdaki ilkeler doğrultusunda kişisel verileri işler;
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kişisel verilerin işlenebilmesi için ilgili kişinin açık rızasının olması şarttır. Ancak ilgili kişinin açık rızası, kişisel verilerin işlenebilmesi için gereken şartlardan bir tanesidir. Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerin işlenmesi mümkündür. Bu şartlar;

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıdır.

Yukarıda 7 madde halinde sayılan şartlardan tek bir tanesinin varlığı halinde, ilgili kişinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veri işlenebilir.

Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi

Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. Kişisel verilen aktarılmasına ilişkin Kişisel Verileri Koruma Kanununda ve diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

Hak ve Yükümlülükler

İlgili kişi, veri sorumlusu olarak tarafımıza başvurarak kendisi ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediği öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde söz konusu kişisel verinin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verinin düzeltilmesi veya silinmesi ya da yok edilmesi söz konusu olduğunda kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

BİTENTA, aydınlatma yükümlülüğü kapsamında, Anayasa ve KVK Kanunu’nun 11inci maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır. Bu kapsamda, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerine, kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında BİTENTA’nın kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin KVK Kanunu’nun 11inci maddesi kapsamında sahip olduğu haklarla ilgili aydınlatma yapmaktadır. Sitede yer alan kullanım sözleşmesini kabul eden ve siteye üye olan her kişi bu aydınlatmanın kendisine yapıldığını kabul etmektedir.

BİTENTA, Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür. Veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel verileri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder. İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, BİTENTA bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirmekle yükümlüdür.

İlgili kişi, kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili taleplerini yazılı olarak BİTENTA’ya iletir. BİTENTA, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Müşterinin, hesabın kullanılmasında tamamen tek başına sorumludur. BİTENTA, Müşterinin hesabını kendisinin kullanıyor olduğunun doğrulanması dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, bu gibi herhangi bir kullanımdan sorumlu tutulamaz. Müşteri, hesabının yetkisiz kullanıldığına dair bir şüphe duyduğunda derhal BİTENTA’yı bilgilendirmekle yükümlüdür.

Gizli Bilgi Tanımına Girmeyen Bilgiler

Hali hazırda kamuya malolmuş bilgiler ile gelecekte tarafların ifşası dışında herhangi bir şekilde kamunun erişimine sunulan bilgiler,

Yürürlükte olan mevzuat ve düzenlemeler, verilmiş olan bir mahkeme kararı ya da idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler,

İfşa anında mevcut belgelerle tarafların bilgisi dahilinde olduğu tespit edilen ve diğer tarafa karşı sahip olduğu başkaca bir gizlilik yükümlülüğüne tabi olmayan bilgiler gizli bilgi kapsamına girmeyen bilgilerdir.