Beta Versiyon

Web sitemizi kullanarak çerez politikamızı kabul etmiş olursunuz.    

AML Politikası KARA PARA AKLAMA (AML) ve MÜŞTERİNİ TANI (KYC) POLİTİKASI

İşbu KARA PARA AKLAMA (AML) ve MÜŞTERİNİ TANI (KYC) Politikaları, Kullanım Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası olup, Sözleşme’den ayrı olarak değerlendirilemez.

KARA PARA AKLAMA (AML) ve MÜŞTERİNİ TANI (KYC) Politikaları kapsamında, BİTENTA’nın faaliyetlerine halel gelmemesi amacıyla haklarında AML ve KYC Politikaları işletilen müşteriler, www.bitenta.com adresinden erişilen platforma (Bundan sonra “Site” olarak kullanılacaktır) üye olan ve Site’de sunulan hizmetlerden yararlanan ve karşılığında işbu AML ve KYC Politikalarında yer alan hususları kabul eden gerçek kişilerdir.

 1. Kara Para Aklama (AML) Politikası Nedir?

  Para aklama, yasadışı kaynakların nakit veya görünürde meşru olan yatırımlara dönüştürülmesiyle örtbas edilmesidir.

  BİTENTA, www.bitenta.com adresinden erişilen Site’ye üye olan ve BİTENTA’da sunulan hizmetlerden yararlanan müşterilerinin hesap güvenliğine büyük önem vermek de dahil olmak üzere en iyi müşteri hizmetlerini sunma konusunu son derece ciddiye almaktadır. Bu nedenle de her ne surette olursa olsun kara para aklanmasını önlenmesi amacıyla, Kara Para Aklama Politikası (Bundan böyle “AML Politikası” olarak anılacaktır.) harfiyen uygulanmaktadır.

  AML Politikası, kara para aklamanmasının önlenmesi amacıyla BİTENTA tarafından benimsenen ve uygulanan prosedürü ifade etmektedir.

 2. AML Politikası’nın Amacı Nedir?

  AML Politikası’nın amacı, risk temelli bir yaklaşımla Bitenta Yazılım Anonim Şirketi bünyesindeki müşterileri, işlemleri ve hizmetleri değerlendirerek riski azaltmak, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında çalışanların bilinçlendirilmesi ve bilgi edinilmesi ve bu kapsamda Şirket’in faaliyetlerini 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere yürürlükteki mevzuat uyarınca gerçekleştirdiğinin müşterilere bildirilmesidir.

 3. AML Politikası Kapsamında Bitenta Hangi Önlemleri Alır?

  AML Politikası Kapsamında Bitenta tarafından,

  • Sürekli olarak ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve yaptırımların gerekliliklerine uyulması.
  • Risk bazlı “Müşterini Tanı” ve “Müşterini İzle” prensiplerinin uygulanması.
  • Şüpheli işlemlerin tespiti ve bildirimi

  Hususları gözetilmektedir.

  Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı, farklı faaliyet alanlarında çeşitli şekillerde ortaya çıkmaktadır.Risk bazlı yaklaşım, faaliyet alanına göre potansiyel suç geliri aklama risklerinin ölçülmesini, kriterler tanımlanmasını, riskleri azaltmak için uygun yöntemlerin devreye sokulmasını ve risklerin kontrol edilmesini sağlar. Bu kapsamda BİTENTA, suç gelirlerinin aklanmasını ve terörizmin finansmanına ilişkin işlemleri engellemek amacıyla müşteri işlemlerinin izlenmesi, raporlama, kayıtların saklanması, eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi ve iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili yeterli prosedürlerin oluşturulması konusunda gerekli çalışmayı risk odaklı bir yaklaşımla düzenler ve bu kapsamdaki risklerin kontrol edilmesini sağlar.

 4. Risk Değerlendirmesi

  BİTENTA, müşterilerinin finansal faaliyetlerinin izlenmesinde riske dayalı bir yaklaşım benimsemiştir. Bu sebeple kara para aklama ve terörizmin finansmanını önlemek amacıyla aşağıdaki yöntemlerle risk analizi yapıp, risk analizi sonucu elde ettiği bilgiler çerçevesinde ilgili Müşteri’leri izlemeye alabilmektedir.

  Yüksek risk grubunda yer alan müşteri ve işlemler aşağıdaki gibidir:

  • Tek bir kripto para alım-satım işleminin veya birden çok bağlantılı işlemlerin toplam tutarı 100.000,00 TL’ye eşit veya fazla ise;
  • Tek bir kripto para takas işleminin veya birden çok bağlantılı işlemin toplam tutarı 100.000,00 TL’ye eşit veya fazla ise;
  • Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda;
  • Önceden edinilmiş kimlik bilgilerinin doğruluğu ve yeterliliği konusunda şüphe olduğu takdirde;
  • Üçüncü kişi yararlanıcıları gizleme potansiyeline sahip karmaşık işlemleri gerçekleştirmesi halinde;
  • Para kaynaklarının kolayca doğrulanamayacağı durumlarda;
  • Ekonomik veya görünür herhangi bir meşru amaca sahip olağandışı işlemler;
 5. İzleme ve Kontrol Faaliyetleri

  Müşterilerin işlemlerinin izlenmesi ve elde edilen verilerin analizi de risk değerlendirmesi ve şüpheli işlemlerin tespiti için önemli bir araçtır.

  İzleme ve kontrol faaliyetleri aşağıdakileri kapsamaktadır, ancak bunlarla sınırlı değildir:

  • Yüksek risk grubundaki müşterileri ve işlemleri izlemek ve kontrol etmek,
  • Kompleks ve olağan dışı işlemleri izlemek ve kontrol etmek,
  • Yüksek riskli ülkelerle yapılan işlemleri izlemek ve kontrol etmek,
  • Müşterilere ait bilgileri ve belgeleri kontrol etmek,
  • Kripto para alım satım ve transferine ilişkin tutulması gereken yazılı ve zorunlu bilgileri izlemek ve kontrol etmek
  • Müşteri tarafından gerçekleştirilen bir işlemin, söz konusu işlemle ilgili bilgilere uygun olup olmadığını izlemek ve kontrol etmek.

  BİTENTA bu doğrultuda;

  • Şüpheli işlemlerin ilgili kolluk birimlerine bildirilmesi;
  • Müşteriden ek bilgi ve belgeler sunmasını talep edilmesi;
  • Müşteri hesabının askıya alınması veya kapatılması;

  Hakkına sahiptir. AML Politika Uyum Sorumlusu, müşterilerin işlemlerini günlük olarak izleyerek, müşterileri raporlamak ve şüpheli olarak değerlendirip değerlendirmeyeceğini belirlemektedir.

 6. Raporlama

  BİTENTA’nın sağlamış olduğu hizmetler çerçevesinde, kara para aklama ve terörizmin finansmanına dair şüphe uyandıran hallerde, gerekli incelemeler sonucunda şüpheli işlem olarak belirlenen işlemler tutarına bakılmaksızın yürürlükteki mevzuat uyarınca Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na bildirilmektedir. Şüpheli işlemi gerçekleştiren gerçek kişiler ve bunların yasal temsilcileri, şüpheli işlemi bildirme yükümlülüğüne uymayan yönetici ve personeller her türlü hukuki, idari ve cezai yaptırımdan sorumlu olacaktır.

 7. Kara Para Aklamayı Önleme Sorumlusu

  Kara Para Aklamayı Önleme Sorumlusu, AML Politikası'na uymayı sağlamakla görevli bir Bitfeks çalışanıdır: Kara Para Aklamayı Önleme Sorumlusu,

  • Müşterilerin kimlik bilgilerinin toplanması;
  • Mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun olarak gerekli tüm raporları oluşturmak, gözden geçirmek, arz etmek ve saklamaya yönelik iç politika ve prosedürleri oluşturmak ve güncellemek;
  • Müşterilerin sıra dışı faaliyetlerinden kaynaklanan önemli sapmaların izlenmek ve analiz etmek;
  • Belge, dosya, form ve günlük oturum giriş çıkışlarını kaydetme ve alma için bir kayıt yönetim sistemini uygulamak;
  • Risk değerlendirmelerini düzenli olarak güncellemek;
  • konularında görevlendirilmiştir.

  konularında görevlendirilmiştir.

 8. Eğitim, Güncelleme Ve İç Denetim

  BİTENTA, yürürlükteki mevzuata uygun surette çıkardığı personel politikası ve prosedürler ile eğitim kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda başta Kara Para Aklamanın Önlenmesi Prosedürü olmak üzere personeline birçok eğitim vermekte ve işbu bilgilerin güncel tutulmasını sağlamaktadır.

  Bitfeks “Kara Para Aklama Ve Terörizm Finansmanına Karşı Kanun”, yönetmelik ve tebliğlerle ilgili faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuat, Şirket politikaları ve usullerine uygun olup olmadığı konusunda periyodik olarak denetim yapmaktadır.